Urząd Gminy Zambrów

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie działa w  oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. 2018.2137 t.j.) o wychowaniu
w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w  związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększenie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.  Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a  w  szczególności:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy, związanych
  z profilaktyką i  rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w  związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Zambrów,
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania
  i spożywania napojów alkoholowych,
 • -uczestniczenie w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie ustawy
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury „Niebieska Karta”.

 

1.Zobowiązanie do leczenia odwykowego.

W polskim prawie nie ma procedury przymusowego leczenia osób uzależnionych, jest natomiast procedura zobowiązania do leczenia odwykowego.

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

         Aby uruchomić procedurę, muszą wystąpić jednocześnie: podejrzenie uzależnienia od alkoholu oraz chociaż jedna z przesłanek wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- rozkład życia rodzinnego,

- demoralizacja małoletnich,

- uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,

- systematycznie zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Oznacza to, że procedura jest uruchamiana nie ze względu na samo uzależnienie, ale wtedy, gdy ktoś swoim piciem powoduje określone szkody społeczne. Samo stwierdzenie uzależnienia nie stanowi podstawy do skierowania sprawy ani do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ani potem do sądu.

Uruchamiając procedurę należy złożyć wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie.  W takim wniosku należy wskazać występowanie dwóch wymaganych prawem przesłanek: uzależnienia od alkoholu oraz chociaż jednej z  przesłanek o charakterze społecznym wskazanych wyżej. Osoba, która zgłasza sprawę do Gminnej Komisji, może dostarczyć wszelkie dokumenty, które będą potwierdzały jej wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Z wnioskiem wystąpić mogą osoby prywatne (nie musi to być rodzina), jak i instytucje publiczne (np. policja, ośrodek pomocy społecznej, szkoła, a także działający w każdej gminie zespół interdyscyplinarny albo grupa robocza, zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w  rodzinie). Czyli każdy, kto ma uzasadnione podejrzenie, że dana osoba jest uzależniona oraz, że w związku z piciem dopuszcza się zachowań wymienionych w omawianych wyżej przesłankach i dostarczy w tej sprawie dowodów, czyli uzasadni swoje podejrzenia.

Osoba składająca wniosek o wszczęcie procedury nie ponosi w związku z tym  żadnych kosztów, również sądowych.

Gminna Komisja rozpatruje wniosek pod kątem jego zasadności, zaprasza na spotkanie, na którym członkowie starają się zmotywować osobę do podjęcia leczenia odwykowego, wskazując placówki i formy pomocy. Gminna Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w  terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu.

Gminna Komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego w Zambrowie, jeśli ustali występowanie wskazanych wyżej przesłanek i gdy osoba uzależniona nie wyrazi zgody na podjęcie leczenia dobrowolnego. Na etapie postępowanie przed sądem, sąd kieruje daną osobę na badanie przez biegłych: lekarza psychiatrę i psychologa, w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i  wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Opinia musi być wydana wspólnie przez te dwie osoby. Sąd na podstawie zebranych dowodów,
w tym opinii biegłych wydaje postanowienie o  zobowiązaniu do leczenia odwykowego
w poradni lub w ośrodku stacjonarnym. Zobowiązanie do leczenia odwykowego trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu.

2. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Zambrowie, pokój nr 1, ul. Fabryczna 3, 18- 300 Zambrów

3. Instytucje pomocowe:

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie, ul. Fabryczna 3,
     18- 300 Zambrów  pok. nr 1, tel. 86 271 46 16

2) Poradnia Uzależnień ul. Wojska Polskiego 49. 18-300 Zambrów,  tel.   602 386 660 

3) Stowarzyszenie Abstynenta „Ostoja” w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18- 300 Zambrów.

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie, w strukturze którego działa Zespół Interdyscyplinarny Gminy Zaborów, zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
ul. Fabryczna 3a w Zambrowie, tel.  86 271 46 16 wew. 24.

4. Załączniki:   - wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe

wniosek

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy Zambrów Data stworzenia : 2019-03-28 18:06 Autor : Mariusz Kulesza Data publikacji : 2019-03-28 18:06 Osoba udostępniająca na stronie : Mariusz Kulesza Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-22 08:18 Osoba modyfikująca : Mariusz Kulesza