Urząd Gminy Zambrów

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM BIBLIOTEKI, KULTURY I SPORTU W OSOWCU
Osowiec 22
18-300 Osowiec

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w obszarze działania GCBKiS,
a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro

  1. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w następujących celach:

- realizacji zadań wynikających ze Statutu Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu opracowanego na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r., ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku oraz ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (art. 6, ust.1, lit. c RODO)

- wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO)

Mogą również wystąpić przypadki, w których zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (art. 6, ust.1, lit. a RODO).

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Dyrektorem Gminnego Centrum, Kultury i Sportu w Osowcu.

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z regulacjami prawnymi. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w GCBKiS.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

- prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

- w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny.
  2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy Zambrów Data stworzenia : 2021-12-21 21:27 Autor : Mariusz Kulesza Data publikacji : 2021-12-21 21:27 Osoba udostępniająca na stronie : Mariusz Kulesza Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-17 23:10 Osoba modyfikująca : Mariusz Kulesza