Urząd Gminy Zambrów

Gmina Zambrów otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zambrów

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2017 roku uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego została zatwierdzona lista rankingowa projektów wskazanych do dofinansowania w ramach II naboru konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.

W dniu 18 września 2017 roku Wójt Gminy Zambrów podpisał umowę dotacji z Województwem Podlaskim dzięki, której Gmina Zambrów otrzyma środki na opracowanie projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zambrów”. Całkowita wartość projektu (kwota dotacji i wkład własny Dotacjobiorcy) wynosi 45 980,00 zł,a kwota dotacji to 41 382,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2017 roku Rada Gminy Zambrów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zambrów. Program Rewitalizacji zostanie opracowany w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Przygotowany  Programy Rewitalizacji będzie stanowił  podstawę do ubiegania się
o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Skuteczna i efektywna rewitalizacja gminy to wielokierunkowe działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy obszarów zdegradowanych, przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych podmiotów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zambrów ma na celu zapewnienie, aby proces rewitalizacji w gminie przebiegał w sposób kompleksowy, interdyscyplinarny i ukierunkowany na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.

Program ten jest ważnym dokumentem, ponieważ daje on nie tylko diagnozę problemów, z którymi spotykamy się na obszarze gminy, ale przede wszystkim pozwala sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Dlatego bardzo ważne jest, aby Program właściwie określał obszary zdegradowane oraz wskazywał kierunki ich rewitalizacji. Aby to można było uczynić, istotne jest zaangażowanie wszystkich osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. To istotne, aby nie pominąć żadnych kwestii związanych zarówno z zagadnieniami społecznymi, jak i ekonomicznymi, przestrzennymi, technicznymi, środowiskowymi i kulturowymi. Im większa będzie różnorodność spojrzeń, tym trafniejsza będzie diagnoza i lepsze propozycje rozwiązań.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zambrów - PDF

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy Zambrów Data stworzenia : 2018-01-25 11:54 Autor : Mariusz Kulesza Data publikacji : 2018-01-25 11:54 Osoba udostępniająca na stronie : ugzambrow Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-27 10:17 Osoba modyfikująca : Mariusz Kulesza