Urząd Gminy Zambrów

Regulamin wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2

§1. Zakres obowiązywania

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas spotkań, zajęć i wydarzeń organizowanych przez Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu, Osowiec 22, 18-300 Zambrów w trakcie pandemii SARS-COV-2 na terenie Gminy Zambrów.
 2. Osoby przebywające na terenie wydarzenia podlegają przepisom porządkowym dotyczącym danego obiektu lub terenu.
 3. Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia/imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.

 

§2. Ogólne zasady organizacji wydarzeń

 1. Udział w wydarzeniu jest możliwy pod warunkiem:
  1. zakrywania ust i nosa przez uczestników /maseczki uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie/,
  2. zachowania dystansu min. 1,5 metra (obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy: osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia; osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących),
  3. braku objawów choroby, tj.: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.

 

 

§3. Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji wydarzeń

 1. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem https://ugzambrow.nowybip.pl/informacje-gcbkis  
 2. Udostępniamy widzom określoną aktualnie obowiązującymi przepisami ilość miejsc
  z zachowaniem 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.
 3. Uczestnik przebywając na terenie wydarzenia jednocześnie oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. Uczestnik proszony jest o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych
  (nr telefonu) co umożliwi łatwy kontakt z nim po zakończeniu wydarzenia w sytuacji, gdy służby sanitarne ustalą, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu i będą prowadziły dochodzenie epidemiologiczne. Wzory oświadczeń znajdują się w załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Oczekiwanie na wejście powinno odbywać się z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
 6. Dezynfekcja dłoni przez uczestników wydarzenia przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy jest obowiązkowa /płyn do dezynfekcji zapewnia Organizator/.
 7. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń Organizatora.
 8. Liczba uczestników podczas wydarzeń organizowanych przez GOK jest ograniczona
  i zależy od powierzchni miejsca, w którym odbywa się dane wydarzenie – bieżących informacji udziela odpowiedzialny w tym zakresie pracownik Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu lub gospodarz obiektu.
 9. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.
 10. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:
  1. napojów alkoholowych,
  2. przedmiotów niebezpiecznych,
  3. środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
  4. wchodzenia na obszary, które są niedostępne dla widzów.
 11. Na teren imprezy nie mają wstępu:
  1. osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  2. osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 12. Wchodząc na teren imprezy, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  w celach promocyjnych.
 13. Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81 ust.2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 14. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

 

§4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje się, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu, z siedzibą Osowiec 22, 18-300 Zambrów;
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Łukasz Prokorym, adres e-mail: iod@ugzambrow.pl;
 3. Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu przetwarza Państwa dane osobowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu; dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego w GCBKiS w Osowcu w związku z panującym stanem epidemii COVID-19, a w konsekwencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń organizowanych przez GCBKiS w Osowcu oraz wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. d) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej oraz art. 9 ust. 2 lit. i) – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. Podstawa przetwarzania uwzględnienia przepisy prawa wynikające z aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytyczne GIS.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz Główny Inspektor Sanitarny.
 6. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich pozyskania, czyli od dnia organizacji wydarzenia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa
  w wydarzeniu.
 8. Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do:
  1. dostępu do tych danych;
  2. sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne;
  3. ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić.
 9. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy Zambrów Data stworzenia : 2021-11-29 22:49 Autor : Mariusz Kulesza Data publikacji : 2021-11-29 22:49 Osoba udostępniająca na stronie : Mariusz Kulesza Data ostatniej modyfikacji : 2021-11-29 22:53 Osoba modyfikująca : Mariusz Kulesza